WeVisionary KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI - We Visionary

WeVisionary KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, wevisionary olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, yapacağımız etkinliklere bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda Wevisionary tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince oluşumumuz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.
Bu metnin hedef kitlesi, paydaş oluşumlarımızın üyeleri ve katılımcılarımızdır..
Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere aşağıda yer verilmektedir;
İsim, soy isim, e-posta adresi, telefon numarası, meslek, mezun olduğu veya hala okumakta olduğu üniversite, sınıf, bağlı bulunduğu oluşum/kulüp/topluluk
Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;
Wevisionary olarak düzenlediğimiz eğitim, seminer veya yarışma organizasyonlarına katılımınızın sağlanması, tarafımızca bu organizasyonların tertibi, kişi sayılarının belirlenmesi ve bunların sonucunda kazandığınız ürün, hizmetler ve ödüllerden sizleri faydalandırmak amacıyla
işlenecektir.Söz konusu kişisel verilerinizin alakasız ve yetkisiz 3.kişi veya kurumlarca paylaşılmamaktadır.
Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; wevisionary ile paylaştığınız kişisel verileriniz, bağlı bulunduğunuz oluşumlardan, internet sitesi, sosyal medya mecraları, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. Tarafınızca temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.
Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile tarafımızca veri akışlarından çıkarılacaktır.
Kişisel Verilerin aktarılması;
Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;
Düzenlediğimiz yarışma veya organizasyonlarda başarılı olmanız halinde açıkladığımız stratejik iş birlikçi şirketlere, eğitimci/konuşmacı kişilere ve sponsorlarımıza, başarılı olan kişi veya kişilerin ödüllerinin, hizmetlerinin, ürünlerinin tahsisi için sadece söz konusu olan başarı göstermiş kişi veya kişilerin verileri aktarılacaktır.
KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
İşlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse bilgi talep etme,
İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
Aktarıldığı 3. kişilere yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.
Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya wevisionary internet adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.